Aktuellt

rinneln

Aktuellt

VA-utredning Rinneln.

 

Umeå Kommun har sedan 2010 haft som mål att ta fram en VA-plan för nödvändig kommunal uppkoppling till VA-nätet inom känsliga boendeområden (VA=Vatten & Avlopp).

Rinneln med Sand/Tuvan har setts som ett "Testområde", varför UMEVA under 2010 genomförde en gedigen förundersökning kring VA-uppkoppling för Rinnelns område. Denna rapport påvisade många förenklande omständigheter och miljömässiga fördelar vid sådan uppkoppling. Sedan dess har naturen fått vänta. Inget synbart har hänt.

Här nedan återfinns den genomförda undersökningen med rapport inkl prisförslag (sid 7 Dok1), samt en uppföljning (Dok3): Dok1, Dok2, Dok3.

 

Rinneln, som ett Natura 2000-område mitt i naturreservatet Umeälvens delta, innehåller bevarandevärda naturvårds- och utflyktsområden, samt känsliga miljöer.

Området genomgår accelerande ombyggnad från fritidsboende till åretrunt-standard.

Området är känslig för miljöbelastning och det är angeläget att standarden på bland annat avloppsrening är i samklang med områdets känslighet och den omstrukturering som sker i bostadsutnyttjandet.

Det är angeläget att etablera en samsyn mellan Kommun-Länsstyrelse-EUs nätverk och Boende inom området för att på bästa sätt värna den känsliga och sårbara miljön.

 

Ett samarbete är angeläget för att fortsätta analysera förutsättningarna för anslutning till det kommunala avloppssystemet.

Fakta: Successivt övergår flertalet enkla enskilda avloppsanläggningar till dyra investeringar i enskilda avancerade minireningsverk med krav på fosforrening etc.

Även de mest dyrbara enskilda avloppslösningarna är tveksamma pga Rinnelns lerskiktiga sand- och sedimentmark med extrema hög- och lågvattensvariationer. Med ett grundvattnet som förblir maximalt högt, i nivå med gräsmattor och vägbanor.

Miljövänner och boende i området ifrågasätter om inte området bör prioriteras för anslutning till det kommunala nätet snarast möjligt för att uppnå effektiv och rationell utveckling med beaktande av miljöhänsyn.

 

Testområde

Redan 2010 sågs Rinneln som ett optimalt Testområde att dra lärdom av, inför kommande VA-plan, enligt dåvarande VA-chef K.K., UMEVA.

Argument idag, som talar för att Rinneln är ett lämpligt Testområde:

-Området involverar Kommunen, Länsstyrelsen och EUs miljöintressen och hållbarhetsmål.

-UMEVA har redan betalat en värdefull VA-förstudie med goda resultat för området. Stenfri mark, sandrik, lätt att trycka/borra rör i. Förenklar/kostnadseffektivt. ( Dok1, Dok2, Dok3)

-Området har fördel i att flera parter kan dela på en relativt liten investering.

-Området involverar lokala, nationella och europiska naturintressen.

-Området har en fördelaktig mark för grävning. Nära centrum. Nära Öns reningsverk. Nära kommunala VA-nätet längst Obbolavägen.

Stenfri och sandrik mark gör det enklare att trycka och borra ned rör. Kostnadseffektivt. Bra första test-område. Ej berggrund eller överraskningar. Se UMEVAs förstudie genomförd.

-Området innehåller bevarandevärda naturvårds- och utflyktsområden, samt känsliga miljöer med övergödning av vattendrag och våtmarker.

-Området genomgår accelerande ombyggnad från fritidsboende till åretrunt-standard.

-Området är känsligt för miljöbelastning och det är angeläget att standarden på bland annat avloppsrening är i samklang med områdets känslighet och den omstrukturering som sker i bostadsutnyttjandet.

-Området har markägare och kommersiella aktörer med egenintresse i långsiktig hållbarhet beträffande VA-frågan. Två stora och kommersiella aktörer på området är SCA och Svea Skog. SCA med färskvattensintag och stor pumpstation på området, samt Svea Skog och Svenska Skogsplantor AB's utberedda fröplantageodling. Dessa båda vinstdrivande aktörer bör kunna bekräfta ett egenintresse i fungerande VA-lösning intill kritiskt intag av processvatten till fabrik, samt fröplantage med odlingsmark som behöver rätt pH i våtmark.

 

Att sköta och förvalta

Många av de naturvärden som finns vid Rinneln med omnejd kräver skötsel för att bevaras och utvecklas. Skötsel av känsliga miljöer och vackra naturreservat kan handla om att underlätta för friluftsliv, men det kan också handla om att genomföra kontrollerade naturvårdsinsatser för områdets vatten- och avloppslösningar, eller ställa krav på markägare och aktörer.

Fakta om Rinneln och området kring Umeälvens delta:

 

Området är skyddat genom Natura 2000-områdena Umeälvens delta och Umeälvens delta och slätter. Men också genom naturreservaten Umeälvens delta, Ängsbacka, Södra Degernässlätten - Sundet, Västernabben och Storavan. De fyra sista är alla kompensationsområden för Botniabanans dragning genom Natura 2000-området. Mark tidigare ägd, såld och kompenserad för via Degernäs Samfällighet, samma ägare som idag också äger marken och tomterna vid Rinneln känsliga naturområde.

 

Naturreservat är den vanligaste formen av skyddad natur. Reservat avsätts för att skydda och utveckla värdefulla naturmiljöer, för den biologiska mångfalden eller för att bevara områden för rekreation och friluftsliv.

 

Natura 2000 är EUs nätverk av skyddade områden. Nätverket består av de värdefullaste skyddade områdena i Euoropeiska unionen.

Deltalandskapet i ständig förändring

Umeälvens delta är ett viktigt och prioriterat område för hela Nordeuropa, vilket bekräftas genom EUs beslut om Natura 2000-status.

Deltalandskapet byggs upp av väldiga mängder sediment från de båda fjällälvarna Umeälven och Vindelälven.

 

Båtvett

En eloge till Umeås båtfolk som tycks följa hastighetsbegränsningarna om 5 knop längst Rinneln. Genom att hålla ned farten påverkas inte närmiljö och djurliv mer än nödvändigt.

 

 

Missa inte sista lördagen i augusti, då arrangerar Umeå motorbåtssällskap en mycket uppskattad båtkonvoj med hundratals upplysta båtar i sensommarmörkret. Håll utkik. Foto taget från Bergöbron, Obbolavägen.

 

Häftiga fågelmarker

Deltat är känd för sina fåglar. Här ses mängder av gäss, änder och vadare, framförallt under flytten på våren. I slutet av april rastar ofta tusentals gäss på vattnen och ute på åkrarna, tillsammans med stora flockar av tranor och sångsvanar. Redan kring midsommar gästas deltat av flyttfåglar på väg söderut. Storspov och småspov är de allra tidigaste. Under varma sensommardagar kan du spana efter rovfågel från Bergön utöver Rinneln.

 

Stora Tuvan

En hängbro som passar både rullstolburna och barnvagnar gör Stora Tuvan tillgänglig från parkeringen. På ön går en tillgänglighetsanpassad ramp genom frodig lövskog ut till fågeltornet. Rampen är även tillgänglig för synskadade. Följer du rampen längre når du ett gömsle längst ut på udden. Vid fågeltornet och i gömslet finns det plats för att fika. Där är det också bra fågelskådning under vår och höst. Skyltat från Obbolavägen.

 

Bergön

Här är det fin utsikt över Västerfjärden och det rika fågellivet under vår och höst. På andra sidan Västerfjärden ser du korna beta. Från parkeringen leder en stig, anpassad för rörelsehindrade med ledsagare, upp till ett fågeltorn och en tillgänglighetsanpassad plattform. Parkeringen ligger intill Obbolavägen.

Rinneln med 100-talet boende, ett fåtal stugor, mestadels permanentboenden. Accelererande omvandlingstakt. Allt fler nybyggare med villastandard.

Rinneln, ett välbesökt område. Här ses Räkbåten, som kör flera turer per dag med ätande gäster.

Området utgör också ett populärt utflyktsmål som Naturreservat Umeälvens delta.

Missa inte Länsstyrelsens vackra besöksmål och reservat; Stora Tuvan, intill Rinneln, skyltat från Obbolavägen.

Copyright © All Rights Reserved kontakt@rinneln.se